Јавен Повик 8

  • -

Јавен Повик 8

Во рамките на проектот Expanding of woodworking production line ГУГО ОХРИД ДОО има потреба од Подготовка и имплементација на Систем за управување со квалитет и Систем за управување со заштита на животна средина како еден Интегриран менаџмент систем (ИМС)

За подетални информации посетете го следниов линк:

08 Јавен повик за Implementacija na standardi za upravuvanje so kvalitet 15.12.2023