Пилоните се двострани реклами, поставени на земја со соодветна конструкција, внатрешно или надворешно осветлени.